Algemene voorwaarden

Algemeen 

FL*W Organisaties 

Inschrijving 

Inschrijving voor een opleiding kan plaats vinden door een email te sturen naar info@fl-w.nl. U ontvangt het inschrijvingsformulier via de mail. In de beschrijving van de opleiding kunt u vinden voor wie de opleiding is bedoeld, welke onderwerpen worden behandeld en op welk niveau de opleiding wordt gegeven.  

De datum van opleiding gaat altijd in overleg met de deelnemer 

Bedenktijd 

Gedurende 14 dagen na inschrijving voor de opleiding, heb je het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. 

Prijzen 

Alle op de website vermelde prijzen zijn exclusief 21% BTW en onder voorbehoud van prijswijzigingen. 

Betaling 

Betaling gebeurt via factuur. Er geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Wanneer de inschrijving binnen 14 dagen voor de start van de opleiding valt dan een betaling per omgaande. De facturen dienen binnen de betalingstermijn of voor de vervaldata van de overeengekomen betalingsregeling te worden voldaan. 

Annulering 

Een opleiding kan uitsluitend schriftelijk worden geannuleerd. De ontvangstdatum wordt als annuleringsdatum gehanteerdBij annulering tot vier weken voor aanvang van de opleiding worden geen kosten in rekening gebracht. Bij annulering tussen vier en twee weken voor aanvang van de opleiding wordt 50% van de opleidingskosten in rekening gebracht. Bij annulering minder dan twee weken voor aanvang van de opleiding wordt 100% van de opleidingskosten in rekening gebracht. 

Wanneer de opleiding tussentijds wordt beëindigd, dan is er geen recht op terugbetaling.  

Afwezigheid docent 

Wanneer door ziekte of een andere calamiteit een docent is uitgevallen wordt in overleg met de opdrachtgever de opleiding verplaatst of de docent wordt vervangen door een andere docent. 

Verhindering 

Bij verhindering is het mogelijk om je plaats te laten innemen door een andere deelnemer. Op het moment dat de opleiding van start is gegaan is het niet mogelijk om gebruik te maken van deze regeling. 

Intellectueel Eigendom 

De intellectuele eigendomsrechten op het lesmateriaal van FL*W Organisaties blijven te allen tijde bij FL*W Organisaties. Het gebruik van lesmateriaal anders dan voor eigen studie is niet toegestaan, evenmin als het verkopen of afstaan daarvan aan derden. 

Uitstel 

FL*W Organisaties behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende aanmeldingen voor een opleiding de aanvangsdatum te verzetten. 

Vervanging trainer 

FL*W Organisaties is te allen tijde gerechtigd een trainer, door haar met de uitvoering van de opleiding belast, te vervangen door een andere trainer. 

Klachten 

De tevredenheid is belangrijk voor FL*W Organisaties. Wanneer door een opdrachtgever tekortkomingen worden geconstateerd, wordt verzocht de klacht voorzien van een argument, binnen een termijn van twee weken na de afsluitdatum van de opleiding. Voor meer informatie verwijzen wij u door naar de volledige klachtenprocedure. 

FL*W TRAVEL

Artikel 1.1
De reisvoorwaarden zijn van toepassing op de reisovereenkomst die de reiziger sluit met FL*W Travel

Artikel 1.2
De reiziger heeft het recht om binnen 48 uur na totstandkoming van de overeenkomst, het recht om zonder opgave van redenen kosteloos te herroepen tenzij dit recht in de aanbieding is uitgesloten door het gebruik van de term “definitieve boeking”. Indien de boeking binnen 100 dagen voor vertrek wordt gesloten dan gelden de aanvullende regels:

  • De restitutie binnen 100 dagen voor vertrek na annulering bedraagt 75% van de totale som.
  • De restitutie binnen 70 dagen voor vertrek na annulering bedraagt 50% van de totale som.
  • De restitutie binnen 40 dagen voor vertrek na annulering bedraagt 0% van de totale som.

Artikel 1.3
FL*W Travel zal voor het sluiten van de overeenkomst communiceren wanneer de reissom volledig betaald dient te worden. In sommige gevallen FL*W Travel een aanbetaling verlangen welke vooraf gecommuniceerd zal worden.

Artikel 1.4
De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een reisverzekering

Artikel 1.5
Uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst zal de reisorganisator de wettelijk voorgeschreven informatie verstrekken. De reiziger is zelf verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie in te winnen met betrekking tot paspoorten en visaverplichtingen en tevens tijdig voor vertrek na te gaan of de eerder verkregen informatie ondertussen niet is gewijzigd.

Artikel 1.6
Bij vliegvervoer wordt de identiteit van de uitvoerende luchtvaartmaatschappij zodra deze bij de reisorganisator bekend is aan de reiziger bekendgemaakt, uiterlijk bij het ter beschikking stellen van de reisbescheiden. De definitieve vertrek- en aankomsttijden van vervoersonderdelen van de reis worden vermeld in de reisbescheiden.


Artikel 1.7
De reiziger verstrekt tijdig voor het sluiten van de overeenkomst alle gegevens omtrent hemzelf en de door hem aangemelde reizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst. Daartoe behoren in ieder geval zijn mobiele telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen), Naam, adres, woonplaats, paspoortnummer, geldigheidsduur legitimatie, eventuele overige bijzonderheden.

Indien de reiziger in zijn informatieplicht tekortschiet kan dit tot gevolg hebben dat deze reiziger(s) door of namens de reisorganisator van (verdere) deelname aan de reis wordt (worden) uitgesloten. In dat geval worden alle hiermee gemoeide kosten aan de reiziger in rekening gebracht

Artikel 1.8
De reisorganisator kan de reisovereenkomst binnen de in de aanbieding vermelde termijn schriftelijk opzeggen in geval het aantal aanmeldingen kleiner is dan het voorafgaand aan de boeking kenbaar gemaakte vereiste minimum aantal deelnemers.

Artikel 1.9
FL*W Travel kan de reisovereenkomst slechts wijzigen wegens gewichtige omstandigheden die hij de reiziger onverwijld meedeelt. De reiziger kan de wijziging slechts afwijzen indien zij hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.

Artikel 1.10
De reisorganisator kan tot twintig dagen voor aanvang van de reis de reissom verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerkosten (met inbegrip van brandstofkosten) of de verschuldigde belastingen en heffingen. Bij toepassing van deze bepaling geeft de reisorganisator aan op welke wijze de verhoging is berekend. De reiziger kan de verhoging afwijzen. Vanaf de datum waarop de volledige reissom betaald moet zijn volgens de voorwaarden van de reisorganisator en ook daadwerkelijk betaald is, zal de reisorganisator de reissom niet meer verhogen.

Artikel 1.11
FL*W Travel is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de reiziger lijdt. FL*W Travel is evenmin aansprakelijk indien en voor zover de reiziger zijn schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een door hem afgesloten verzekering, zoals bijvoorbeeld een reis- en/of annuleringsverzekering.?

Artikel 1.12
De reiziger die niet op het door de reisorganisator vermelde tijdstip aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan is van rechtswege in verzuim. Indien (tijdige) betaling uitblijft, wordt de reiziger aangemaand door of namens de reisorganisator en wordt hem een termijn gesteld van 5 dagen om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Als betaling ook dan uitblijft wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd per deze datum. De reeds betaalde gelden worden met de annuleringsgelden verrekend.

Artikel 1.13
De reiziger is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen door of namens de reisorganisator gegeven en is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn gedragingen. Dit te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.

Artikel 1.14
De reiziger die zodanig hinder of overlast oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van de reis daardoor wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door FL*W Travel van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van de reisorganisator in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen. De hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger.

De reiziger is verplicht eventuele schade te vermijden en zo veel mogelijk te beperken.

Artikel 1.15
De deelnemer mag op geen enkele wijze onderdelen en / of de gehele reis kopieren en vermarkten. In geval van overtreding of niet het niet nakomen van een deze verplichtingen zoals genoemd in dit artikel is de deelnemer een direct opeisbare boete verschuldigd van € 20.000,- per gebeurtenis en tevens € 5.000,- voor iedere dag dat hij in overtreding is, te betalen aan FL*W Travel. Daarnaast behoudt FL*W Travel zich het recht voor om volledige schadevergoeding te vorderen van deelnemer.

Artikel 1.16
De inschrijving is pas definitief op het moment dat de factuur voor de reis is voldaan.