Reisvoorwaarden

Artikel 1.1
De reisvoorwaarden zijn van toepassing op de reisovereenkomst die de reiziger sluit met Leanonderwijs.nl

Artikel 1.2
De reiziger heeft het recht om binnen 48 uur na totstandkoming van de overeenkomst, het recht om zonder opgave van redenen kosteloos te herroepen tenzij dit recht in de aanbieding is uitgesloten door het gebruik van de term “definitieve boeking”. Indien de boeking binnen 100 dagen voor vertrek wordt gesloten dan gelden de aanvullende regels:

  • De restitutie binnen 100 dagen voor vertrek na annulering bedraagt 75% van de totale som.
  • De restitutie binnen 70 dagen voor vertrek na annulering bedraagt 50% van de totale som.
  • De restitutie binnen 40 dagen voor vertrek na annulering bedraagt 0% van de totale som.

Artikel 1.3
Leanonderwijs zal voor het sluiten van de overeenkomst communiceren wanneer de reissom volledig betaald dient te worden. In sommige gevallen zal Leanonderwijs een aanbetaling verlangen welke vooraf gecommuniceerd zal worden.

Artikel 1.4
De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een reisverzekering

Artikel 1.5
Uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst zal de reisorganisator de wettelijk voorgeschreven informatie verstrekken. De reiziger is zelf verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie in te winnen met betrekking tot paspoorten en visaverplichtingen en tevens tijdig voor vertrek na te gaan of de eerder verkregen informatie ondertussen niet is gewijzigd.

Artikel 1.6
Bij vliegvervoer wordt de identiteit van de uitvoerende luchtvaartmaatschappij zodra deze bij de reisorganisator bekend is aan de reiziger bekendgemaakt, uiterlijk bij het ter beschikking stellen van de reisbescheiden. De definitieve vertrek- en aankomsttijden van vervoersonderdelen van de reis worden vermeld in de reisbescheiden.

Artikel 1.7
De reiziger verstrekt tijdig voor het sluiten van de overeenkomst alle gegevens omtrent hemzelf en de door hem aangemelde reizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst. Daartoe behoren in ieder geval zijn mobiele telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen), Naam, adres, woonplaats, paspoortnummer, geldigheidsduur legitimatie, eventuele overige bijzonderheden.

Indien de reiziger in zijn informatieplicht tekortschiet kan dit tot gevolg hebben dat deze reiziger(s) door of namens de reisorganisator van (verdere) deelname aan de reis wordt (worden) uitgesloten. In dat geval worden alle hiermee gemoeide kosten aan de reiziger in rekening gebracht

Artikel 1.8
De reisorganisator kan de reisovereenkomst binnen de in de aanbieding vermelde termijn schriftelijk opzeggen in geval het aantal aanmeldingen kleiner is dan het voorafgaand aan de boeking kenbaar gemaakte vereiste minimum aantal deelnemers.

Artikel 1.9
Leanonderwijs kan de reisovereenkomst slechts wijzigen wegens gewichtige omstandigheden die hij de reiziger onverwijld meedeelt. De reiziger kan de wijziging slechts afwijzen indien zij hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.

Artikel 1.10
De reisorganisator kan tot twintig dagen voor aanvang van de reis de reissom verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerkosten (met inbegrip van brandstofkosten) of de verschuldigde belastingen en heffingen. Bij toepassing van deze bepaling geeft de reisorganisator aan op welke wijze de verhoging is berekend. De reiziger kan de verhoging afwijzen. Vanaf de datum waarop de volledige reissom betaald moet zijn volgens de voorwaarden van de reisorganisator en ook daadwerkelijk betaald is, zal de reisorganisator de reissom niet meer verhogen.

Artikel 1.11
Leanonderwijs is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de reiziger lijdt. Leanonderwijs is evenmin aansprakelijk indien en voor zover de reiziger zijn schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een door hem afgesloten verzekering, zoals bijvoorbeeld een reis- en/of annuleringsverzekering.?

Artikel 1.12
De reiziger die niet op het door de reisorganisator vermelde tijdstip aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan is van rechtswege in verzuim. Indien (tijdige) betaling uitblijft, wordt de reiziger aangemaand door of namens de reisorganisator en wordt hem een termijn gesteld van 5 dagen om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Als betaling ook dan uitblijft wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd per deze datum. De reeds betaalde gelden worden met de annuleringsgelden verrekend.

Artikel 1.13
De reiziger is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen door of namens de reisorganisator gegeven en is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn gedragingen. Dit te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.

Artikel 1.14
De reiziger die zodanig hinder of overlast oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van de reis daardoor wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door Leanonderwijs van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van de reisorganisator in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen. De hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger.

De reiziger is verplicht eventuele schade te vermijden en zo veel mogelijk te beperken.

Artikel 1.15
De deelnemer mag op geen enkele wijze onderdelen en / of de gehele reis kopieren en vermarkten. In geval van overtreding of niet het niet nakomen van een deze verplichtingen zoals genoemd in dit artikel is de deelnemer een direct opeisbare boete verschuldigd van € 20.000,- per gebeurtenis en tevens € 5.000,- voor iedere dag dat hij in overtreding is, te betalen aan leanonderwijs. Daarnaast behoudt leanonderwijs zich het recht voor om volledige schadevergoeding te vorderen van deelnemer.

Artikel 1.16
De inschrijving is pas definitief op het moment dat de factuur voor de reis is voldaan.